Debenjak slovar online dating

Posted by / 24-Jun-2017 10:59

Debenjak slovar online dating

De mortibus persecutorum med krščansko in pogansko historiografijo.

Qui primus Romanorum principum maiestatem Dei singularis ac veri cognovisti : paberki o Konstantinovi podobi pri krščanskih latinskih zgodovinarjih 4.

Delež (v %) / Assessment: Weight (in %) 100 Written examination Material conditions for subject realization overhead projektor LCD projektor transparencies, maps Students’ commitments: (written, oral examination, coursework, projects): written examination Priloga 10 FF UM - Enopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Zgodovina Univerza v Mariboru University of Maribor Filozofska fakulteta OPIS PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION Predmet: Subject Title: Nemščina German Študijski program Study programme Študijska smer Study field Letnik Year Semester Semester 1. Univerzitetna koda predmeta / University subject code: Predavanja Lectures Seminar Seminar Sem.

Načini ocenjevanja: - pisni izpit Materialni pogoji za izvedbo predmeta : - grafoskop - LCD projektor - prosojnice, karte Obveznosti študentov: (pisni, ustni izpit, naloge, projekti) - pisni izpit Lectures, individual study, discussion.

Indefiniteness and imperfectivity as micro-grammatical contexts of epistemicity in German-Slovene translations. Modality-aspect interfaces : implications and typological solutions, (Typological studies in language, vol. za opravljanje Prerequisites: študijskih obveznosti: - ni pogojev - none Vsebina: Contents (Syllabus outline): 1. SI-ID 64438017] Jeziki / Predavanja / Lecture: slovenščina Languages: Slovene Vaje / Tutorial: slovenščina / Slovene Pogoji za vključitev v delo oz. Debenjak, Veliki nemško slovenski slovar, Ljubljana 1992. Cilji: Objectives: Priloga 10 FF UM - Enopredmetni nepedagoški študijski program druge stopnje Zgodovina Študent/ka pozna temeljno besedišče in glavne slovnične posebnosti značilnih virov iz različnih zgodovinskih obdobij, pisanih v nemškem jeziku Student is familiar with fundamental vocabulary and principal grammatical characteristics of German historical sources from different periods Predvideni študijski rezultati: Intended learning outcomes: Znanje in razumevanje: Študent/ka poglobi vedenje o vlogi nemščine kot jezikom zgodovinskih virov (za srednjeveško. zgodovino skoraj do danes); ob učenju slovnice se uri v logičnem mišljenju, pa tudi poglablja znanje slovenščine in drugih jezikov. work ECTS 20 - 20 - - 80 4 Nosilec predmeta / Lecturer: Dr. Haberkern - Wallach, Hilfswörterbuch für Historiker. Jože Mlinarič: ŽUPNIJE NA SLOVENSKEM ŠTAJERSKEM V VIZITACIJSKIH ZAPISNIKIH ARHIDIAKONATA MED DRAVO IN MURO, AES 9, Ljubljana 1987 Jože Mlinarič: Gradivo za zgodovino Maribora, 1975 – 2009.

debenjak slovar online dating-2debenjak slovar online dating-64debenjak slovar online dating-25

Religiosi et profani principes : rimski cesarji od Avgusta do Teodozija v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4.